Nasze cele są ci bliskie i chcesz do nas dołączyć,

wypełnij deklarację dostępną  TUTAJ

DOŁĄCZ DO NAS!

WESPRZYJ NASZE DZIAŁANIA!

Pdoba ci się to co robimy?

Wesprzyj nasze działania dowolną darowizną.

numer konta: 16 1600 1462 1737 1205 2000 0001

TOWARZYSTWO INICJATYW KULTURALNYCH "ALAMO" 2022 - 2024. 

Regulamin Stowarzyszenia zwykłego pn.

TOWARZYSTWO INICJATYW KULTURALNYCH „ALAMO”

 

01. Stowarzyszenie nosi nazwę TOWARZYSTWO INICJATYW KULTURALNYCH „ALAMO” i zwane jest dalej "Stowarzyszeniem”.

02. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, nieposiadającym osobowości prawnej.                Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony.

03. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zwykłym w rozumieniu ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.

04. Podstawą działania Stowarzyszenia są przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 713 j.t.) oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.

05. Terenem działania Stowarzyszenia jest cała Polska

06. Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.

07. Stowarzyszenie reprezentuje Przedstawiciel, wybierany przez członków Stowarzyszenia na okres 4 lat

08. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jej członków.

09. Stowarzyszenie zwykłe nie może:

 • powoływać terenowych jednostek organizacyjnych,

 • zrzeszać osób prawnych,

 • prowadzić działalności gospodarczej

 • prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego

10. Cele Stowarzyszenia to:

 • podejmowanie i wspieranie działań na rzecz kultury, sztuki, ochrony zabytków, dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

 • podejmowanie i wspieranie działań na rzecz promocji dorobku kulturalnego polskich twórców, w szczególności w obszarze muzyki, tańca, piosenki autorskiej

 • podejmowanie i wspieranie działań na rzecz osób starszych, w tym aktywizacji społeczno-kulturalnej seniorów

 • podejmowanie działań służących upowszechnianiu kultury wysokiej na rzecz wspólnot i społeczności lokalnych,

 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

 • podejmowanie i wspieranie działań w zakresie dobroczynności,

 • kształtowanie i promowanie postaw społecznych, obywatelskich i patriotycznych,

 • podejmowanie i wspieranie działań w zakresie szerzenia oświaty, w tym wspieranie i upowszechnianie kultury i edukacji,

 • pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,

 • podejmowanie i wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych,

 • podejmowanie i wspieranie działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz integracji cudzoziemców,

 • działalność na rzecz organizacji pozarządowych, instytucji kultury oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

11. Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez nieodpłatne:

 • organizowanie, udzielanie wsparcia organizacyjnego lub finansowanie w całości lub w części  festiwali, festynów, koncertów, spektakli, widowisk, spotkań autorskich

 • inicjowanie i prowadzenie programów i kampanii społecznych oraz edukacyjnych,

 • finansowanie lub udzielanie wsparcia organizacyjnego dla projektów służących upowszechnianiu kultury i dorobku polskich artystów, dóbr kultury i zabytków

 • organizowanie i finansowanie środowiskowych i lokalnych imprez  rekreacyjno-kulturalnych

 • realizowanie projektów własnych związanych z celami Stowarzyszenia.

 • udzielanie wsparcia organizacyjnego, finansowego i rzeczowego organizacjom pozarządowym,  organizacjom i instytucjom religijnym, szkołom, placówkom oświatowym, instytucjom kultury,

 • organizowanie, wspieranie i finansowanie konkursów tematycznych,

 • organizowanie lub finansowanie wyjazdów i innych form turystyki mających na celu upowszechnianie wiedzy o polskim dorobku kulturowym i historycznym

 • udzielanie wsparcia materialnego i rzeczowego osobom fizycznym, w szczególności organizowanie koncertów charytatywnych i wsparcie zbiórek na cele pomocowe

 • współpracę z ekspertami, instytucjami publicznymi pozarządowymi w obszarze realizowanych projektów,

12. Członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem, po złożeniu deklaracji i przy rekomendacji minimum dwóch członków Stowarzyszenia

13. Członkiem Wspierającym stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem po złożeniu deklaracji o wstąpieniu do stowarzyszenia. Członek wspierający nie ma biernego i czynnego prawa wyborczego w Stowarzyszeniu oraz głosu stanowiącego na Zebraniu Członków

14. Do uprawnień członka wspierającego należy:

 • inicjowanie nowych działań, kierunków i obszarów aktywności Stowarzyszenia

 • wnioskowanie o wprowadzenie zmian w regulaminie

 • udział w głosowaniach dotyczących wyboru laureatów nagród i wyróżnień przyznawanych przez Stowarzyszenie

15. Nowych członków wspierających przyjmuje przedstawiciel reprezentujący Stowarzyszenie po rozpatrzeniu deklaracji o wstąpieniu do Stowarzyszenia. Od decyzji odmownej przysługuje odwołanie do Zebrania Członków w terminie 14 dni od otrzymania odmowy. Odwołanie składa się za pośrednictwem przedstawiciela.

16. Nowych członków stowarzyszenia przyjmuje Zebranie Członków na wniosek przedstawiciela uchwałą podjętą w ciągu 14 dni po rozpatrzeniu deklaracji i rekomendacji dostarczonych uprzednio do przedstawiciela. Od decyzji odmownej przysługuje odwołanie do Zebrania Członków w terminie 14 dni od otrzymania odmowy. Odwołanie składa się za pośrednictwem przedstawiciela.

17. Uchwały Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków.

18. Zmiana regulaminu oraz rozwiązanie  Stowarzyszenia  wymaga  uchwały   Zebrania Członków  podjętej  większością  2/3  głosów  w  obecności  co  najmniej  1/2  liczby  Członków.  Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie Członków wskazuje likwidatora oraz określa przeznaczenie pozostałego majątku Stowarzyszenia.

19. Podejmowanie przez przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymaga uprzedniej zgody wszystkich członków stowarzyszenia zwykłego oraz udzielenia przez nich pełnomocnictwa do dokonania tych czynności.

20. Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu są w szczególności:

 • nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego;

 • ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego;

 • zawarcie umowy kredytu albo pożyczki;

 • przejęcie długu, uznanie długu, zwolnienie z długu, przystąpienie do długu, zawarcie umowy poręczenia lub zawarcie innej podobnej umowy;

 • zaciągnięcie innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł.

21. Członkostwo  ustaje  w  przypadku  skreślenia  z  listy  członków  lub  wykluczenia  ze  Stowarzyszenia

Skreślenie  z  listy  członków  następuje  na  skutek:

 • śmierci  członka,

 • złożenia  przez  członka  przedstawicielowi reprezentującemu  pisemnego  oświadczenia  o  wystąpieniu  ze  Stowarzyszenia.

 • Skreślenia  z  Listy  Członków  dokonuje  przedstawiciel reprezentujący.

Wykluczenie  ze  Stowarzyszenia  następuje z powodu:

 • niewykonywania  przez  członka  postanowień  Regulaminu  lub  uchwał  Stowarzyszenia,

 • podejmowania  przez  członka  działań  rażąco  sprzecznych  z  celami  Stowarzyszenia,

 • działania  na  szkodę  Stowarzyszenia, 

 • niepłacenia składki członkowskiej przez co najmniej 6 miesięcy oraz zaprzestania aktywnego uczestnictwa w działaniach Stowarzyszenia przez okres co najmniej 3 miesięcy,

Decyzję o wykluczeniu podejmuje przedstawiciel reprezentujący. Od jego decyzji przysługuje odwołanie do Zebrania Członków w terminie 14 dni od otrzymania decyzji o wykluczeniu. Odwołanie składa się za pośrednictwem przedstawiciela reprezentującego.

Regulamin przyjęto uchwałą Zebrania Założycielskiego Członków w dniu 01.04.2023 r.

Nowelizacja nr. 01 na mocy uchwały II Zebrania Założycielskiego Członków w dniu 11.04.2023 r