Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych – RODO

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

Kto jest Administratorem Państwa danych?

TOWARZYSTWO INICJATYW KULTURALNYCH "ALAMO" z siedzibą przy ul. Kochanowskiego 12, 01-864 w Warszawie.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie są jednak poddawane profilowaniu, które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa.

Obowiązek podania danych osobowych

Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadań realizowanych w ramach prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora. Jeśli przetwarzanie Państwa danych następuje w celu realizacji wydarzenia organizowanego przez Administratora, podanie przez Państwa danych jest warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do realizacji konkretnego wydarzenia.

Prawo dostępu do swoich danych

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto posiadają Państwo także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Wycofanie zgody

W każdej chwili mogą Państwo cofnąć każdą zgodę udzieloną Administratorowi w związku z przetwarzaniem danych osobowych bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. Wystarczy wysłać e-mail lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane powyżej dane kontaktowe. Wolę cofnięcia zgody można wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do wiadomości Administratora. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych przed jego dokonaniem, tzn. do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie Państwa danych przez Administratora.

Przekazywanie danych

Państwa dane mogą zostać przekazane innym współpracującym z Administratorem podmiotom wyłącznie, kiedy wykonują one zadania na jego zlecenie i rzecz w związku z realizacją wspomnianych wydarzeń organizowanych przez Administratora. W takim przypadku zawarta jest z tymi podmiotami umowa zapewniająca bezpieczeństwo Państwa danych. Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy).

Termin przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji danego wydarzenia oraz zgodnie z okresami wynikającymi z przepisów prawa. Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku. Dane przetwarzane na podstawie zgody Administrator będzie przetwarzać do czasu wycofania przez Państwa tej zgody.

Środki ochrony danych

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Zapewniamy, że Państwa dane są należycie chronione, a zakres danych, które są zbierane jest minimalny, konieczny do realizacji wykonywanych przez Administratora zadań.

Wnoszenie skarg

Skargi kierować można do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze cele są ci bliskie i chcesz do nas dołączyć,

wypełnij deklarację dostępną  TUTAJ

DOŁĄCZ DO NAS!

WESPRZYJ NASZE DZIAŁANIA!

Pdoba ci się to co robimy?

Wesprzyj nasze działania dowolną darowizną.

numer konta: 16 1600 1462 1737 1205 2000 0001

TOWARZYSTWO INICJATYW KULTURALNYCH "ALAMO" 2022 - 2024.